පරිත්‍යාග…2018

2018-01-11 දින  බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික Maurice Scott Weightman මහතා විසින් විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සදහා අධ්‍යාපනික උපකරණ හා ක්‍රීඩාවෙන් දක්ෂතා දක්වන සිසුන් සදහා මූල්‍ය  පරිත්‍යාගයන්  කරන ලදි. මීට පෙර සිට ද විවිධ අවස්ථාවල අප සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් කැප වන එතුමන්ට අපගේ කෘතඥතාව පළ කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *