මැරතන් ධාවන තරගය

2018-1-26 වන දින අප විද්‍යාලයේ වාර්ෂක ක්‍රිඩා උත්සවයේ තරග ඉසව්වක් වන මැරතන් ධාවන තරගය පවත් වන ලද අතර පෙ.ව. 7.00 ට පමණ විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ කල තරගය එය පැලෑන වට රවුම හා කුඹල්ගම මං සන්ධිය හරහා පැමිණ කුෂ්ඨරාජගල අසලින් අවසන් වන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *