වාර්ෂක ක්‍රීඩා උත්සවය…2018

අප විද්‍යාලයේ වාර්ෂක ක්‍රීඩා උත්සවය පෙබරවාරි මස 07 වන දින  පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති  අතර අනිකුත් කණ්ඩායම් තරග වන ක්‍රිකට්, වොලිබෝල් හා එල්ලේ තරග මේ වන විට පවත්වා අවසන් කර ඇත. මූලික පිටියේ තරග පෙබරවාරි මස  01 දින ද, පාපන්දු තරග පෙබරවාරි මස 02 වන දින ද, අවසන් තරග 07 වන දිනයන් හි යෙදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *