වාර්ෂික දානමය පිංකම……

 අප විද්‍යාලයේ නිර්මාතෘ මුදලිඳු ඩී.එම්. සමරවීර මැතිතුමාගේ ගුණානුස්මරණ උත්සවයට සමගාමිව පැවැත්වෙන වාර්ෂික දානමය පිංකම මෙවරත් පෙබරවාරි මස 02 වන දින පැවැත්විණි. දෙමාපියන් හා පාසල් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මෙම පිංකම පැවැත්විණි… එදින ස්වාමින් වහන්සේලා 15 නමකට දානය පිරිණැමීම සිදුවිය..

MR/Siddhartha College annually held the alms giving in the month of February to commemorate the pioneer of our school, Mudalindu Samaraweera. This is a very special occasion and almost all the students,parents and teachers actively participate in giving their helping hands to make the occasion successful.Mainly, the principal and the other authoritative members dedicate theirvaluable time to succeed the occasion.