වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවය – 2018

අප විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවය පෙබරවාරි මස 07 වන දින වැලිගම සේනානායක ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත් වූ අතර එදින උදැසන 9 සිට පස්වරු 6 පමණ තෙක් උත්සවයේ කටයුතු පැවතිණි. විජය, ගැමුණු, පරක්‍රම හා තිස්ස නිවාස යටතේ සිසුන් ක්‍රීඩා කටයුතු වල යෙදුනු අතර මෙවර පරාක්‍රම නිවාසය ජයග්‍රහණය ලැබීය. මෙම උත්සව අවස්ථාවට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා ප්‍රධාන ආරාධිත ලෙස සහභාගී වූ අතර අනිකුත් ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස කොට්ඨාෂ අධ්‍යපන අධ්‍යක්ෂිකා කමලා මීගහවත්ත මැතිණිය ඇතුලු අමුත්තන් රැසක් සහභාගී විය.


The Annual Sports  Meet of Siddhartha National College was held on 7th February  2018 at the Senanayaka ground, Weligama. It was commenced at 9.00 a.m and it lasted until 6.00 p.m.Vijaya,Gemunu,Parakrama and Thissa are the four houses of our school and the Parakrama house got the victory by challenging all the other houses.The Chief Guests of this grand occasion were the Provincial Director  of   Education, MR. Kithsiri Dissanayake, the Divisional Director  of  Education, Mrs. Kamala Meegahawaththage, Venerable  theroes and other responsible authorities .