රුහුණු තෙලි සිදු සිංහාසන සටන – 2018

තෙලි සිදු මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙවර 2018 මැයි මස 31 වන දින සිව්වැනි වරටත් මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීය. 2015 වර්ෂයේ ප්‍රථම වතාවට ආරම්භ කල මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය  ආරම්භයේ දී රුහුණු තෙලි සිදු සටන ලෙස හදුන්වන ලද අතර මෙවර සිට එය තෙලි සිදු සිංහාසන සටන (Battle of the Throne) නමින් හදුන්වනු ලැබේ…