නර්තන අංශයේ ජයග්රිහණ..

අප විද්‍යාලයෙන් ඉදිරිපත් වූ නර්තන කණ්ඩායම් දෙකකටම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට හැකි වූ අතර එහිදී පළමු කණ්ඩායම විසින් පහතරට දෙවොල් සමූහ පිරිමි කනිෂ්ඨ අංශයේ සමස්ත ලංකා තෙවන ස්ථානය හිමිකර ගත් අතර දෙවන කණ්ඩායම විසින් පහතරට සමූහ බලි නර්තනයෙන් සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගන්නා ලදි.

මෙහිදි සිසු පුහුණු කිරිම් වෙනුවෙන්, විද්‍යාලයීය නර්තන අංශයභාර ආචාර්ය ඉන්දිකා කල්‍යණි මහත්මිය ඉතා වෙහෙසක් හා කැපවීමක් සිදු කළ අතර ඒ පිළීබදව එතුමියට විද්‍යාලයේ සැමදෙනාගේම ස්තූතිය හිමිවන අතර මෙම ජයග්‍රහණ සදහා අවශ්‍ය දායකත්වයන් හා සහයෝගය දැක්වූ විදුහල්පති තුමා ඇතුලු සියලු දෙනාට ද අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි වේ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *