පොසොන් පෝය දින වැඩසටහන්

අද දින පාසලේ සිසුන් 900 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පොසොන් පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් සිල් සමාදන් වු අතර දානමය කටයුතු සදහා දෙමාපියන් හා ගුරුමණ්ඩලය දායකත්වය දක්වන ලදි..

මෙහි දී භාවනා වැඩසටහන්, ධර්මදේශනා සහ සුවිශේෂි සක්මන් භාවනා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර  ගැනීමට අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය මෙන්ම දෙමාපිය හා විද්‍යාලයේ බාල දක්ෂ සංගමයේ සහයෝගය නොමදව ලැබුණි.

Vedio..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *