හිටපු විදුහල්පතිතුමාගේ නික්ම යාම….

2016 වර්ෂයේ ජුලි මස සිට සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයට මහා මෙහෙවරක් ඉටු කළ විදුහල්පති එල්. එච්. කරුණාසේන මහතා 2018.09.09 දින සිය විශ්‍රාම දිවියට පා තැබු අතර අභිනව විදුහල්පති වශයෙන් එන්. බී. ජයලත් මහතා පත්විය. විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් විසින් එතුමා වෙනුවෙන් උපහාර උළෙලක් පැවැතිවිණි.

එතුමා අප පාසලතුල සේවය කළ කාලය තුළ දී විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කාර්යයන් රැසක් ඉටු කරන ලදි ඒ අතර ආපනශාලාව, පුස්තකාලය, ගෘහ විද්‍යාගාරය, පරිපාලන ඒකයය, මාධ්‍ය ඒකකය, පොත්ගබඩාව, ප්‍රධානශාලාවේ වේදිකාව හා ගුරු විවේකාගාරය නවීකරණය කිරීම ආදිය එතුමාගේ නිල කාලය තුල සිදු වූ විශාල මෙහෙවරින් කොටසකි. තවද පාසලේ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනය හා විනය නිසි අයුරින් පවත්වා ගැනීමටත් ශිෂ්‍ය සුභ සාධනය ඉහළ නංවා ගැනීමටත් එතුමාගේ මෙහෙය වීම යටතේ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

එතුමාගේ විශ්‍රම දිවිය නිදුක් නිරෝගි සුවභර ප්‍රීතිමත් වේවා යැයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු……

විද්‍යා ප්‍රදර්ශණය -2018

අප විද්‍යාලයේ 9 ශ්‍රේණීය විද්‍යා විෂයය භාර ගුරුභවතුන්ගේ මෙහෙය වීම යටතේ සිසු දරුවන් විසින් පාසලේ අනෙකුත් දරුවන්ගේ විද්‍යා දැනුම ඉහළ නැංවීම සඳහා විද්‍යා ප්‍රදර්ශණයක් පැවැත්වීණි.