විද්‍යා ප්‍රදර්ශණය -2018

අප විද්‍යාලයේ 9 ශ්‍රේණීය විද්‍යා විෂයය භාර ගුරුභවතුන්ගේ මෙහෙය වීම යටතේ සිසු දරුවන් විසින් පාසලේ අනෙකුත් දරුවන්ගේ විද්‍යා දැනුම ඉහළ නැංවීම සඳහා විද්‍යා ප්‍රදර්ශණයක් පැවැත්වීණි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *