වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම..2018-ඔක්තෝම්බර්

විද්‍යාලයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2018-10-23 දින ප.ව. 1.30ට ආරම්භ වේ.

මෙදින

– ඉදිරි වාර්ෂික සැලසුම් පිළිබද සාකච්ඡා කිරීම

– නව වර්ෂය සදහා නිළධාරි මණ්ඩලය පත් කර ගැනීම

-2019 වර්ෂය සදහා වූ වාර්ෂික සැලසුම අනුමත කරගැනීම

පිිළිබදව කරුණු විමසීම සිදු කරනු ලැබේ.

සියලු සිසු දරුවන්ගේ දෙමාපිය සහභාගීත්වය අනිවාර්යය බව සලකන්න…..